• 8 Үйл ажиллагааны чиглэл
  • 31 Зээлийн тоо
  • 72,500,000 Зээлийн нийт хэмжээ