Г. Ганхуурай

  • Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ
  • Өлзийт тосгон

Хаяг мэдээлэл

Уг ажлыг Өлзийт тосгоны иргэн Г.Ганхуурай блок үйлдвэрлэл хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар 2 сая төгрөгний зээлийг 2 жилийн хугацаатай авсан. 2018 оны 6 сард санхүүгийн дэмжлэгийг авч үйлдвэрлэлээ эхэлсэн. Аж ахуй эрхлэх бизнесээ хөгжүүлэх сургалтанд хамрагдав. Үйл ажиллагаагаа 7, 8, 9, 10 –р сард гүйцэтгэв. Санхүүгийн энэхүү дэмжлэг авсанаар үйлдвэрлэл явуулахад маш их дэмжлэг боллоо. Цаашид ч үйлдвэрлэлээ тогтмол явуулах болно. Байгуулсан гэрээний дагуу эргэн төлөлтийг тогтмол хийх болно.