Бидний тухай

Алсын хараа
 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ МЭРГЭШСЭН ХАМТ ОЛОН БАЙЖ
ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТЭРГҮҮЛЭХ ТҮВШИНД ХҮРГЭНЭ.

Эрхэм зорилго
 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ИРГЭДЭД ЧАНАРТАЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХҮРГЭЖ,ТӨРИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭГ ЧАНД САХИН, БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ, ШУДРАГА БАЙХ ЗАРЧМЫГ БАРИМТАЛЖ АЖИЛЛАНА.